Direktiv om Försvarsmaktens hantering av sociala medier (del 1/3)

Svar före: 17 februari 2011
(Kan ej kommenteras)

Inledning

Detta direktiv om Försvarsmaktens hantering av sociala medier gäller för myndigheten Försvarsmakten och dess medarbetare. Utgångspunkten för direktivet är E-delegationens riktlinjer Myndigheters användning av sociala medier, de rekommendationer som formulerats av Sveriges Kommuner och Landsting om sociala medier och handlingsoffentligheten i en juridisk PM samt Datainspektionens riktlinjer för personuppgifter i sociala medier.

Beskrivning av sociala medier

Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internetbaserade medier eller kanaler som på olika sätt skapar förutsättningar för kommunikation mellan människor. Några exempel är bloggar, communities, webbforum, wikis, och onlinespel. Bland dessa finns aktuella tjänster som Wikipedia, Facebook, YouTube, Flickr, Twitter och WordPress.

Sociala medier betraktas vanligen som kontrasterande mot traditionella medier som tidningar, radio och TV. Medan de traditionella medierna kännetecknas av masskommunikation – det vill säga kommunikation från en avsändare till många mottagare – är användare av sociala medier både sändare och mottagare. Kommunikationen i sociala medier brukar därför beskrivas som ”flera till flera”.

Betydelsen av sociala medier

Sociala medier står i dag för en betydande del av internetanvändningen i Sverige. En majoritet av svenska internetanvändare upp till 45 år är medlemmar i ett socialt nätverk (Svenskarna och Internet 2010, World Internet Institute). Facebook, som är det största sociala nätverket i Sverige, hade 3 700 000 svenska medlemmar vid en mätning 2010 (Facebook 2010). En femtedel av svenskarna mellan 16 och 25 år läser bloggar dagligen (Svenskarna och Internet 2009, World Internet Institute). Studier visar en tydlig trend: Bland internetmedierna är det användningen av de sociala medierna som ökar mest (Svenskarna och Internet 2010, World Internet Institute).

Studier visar också att sociala medier är en värderad informationskälla. Vi sätter stor tilltro till åsikter och rekommendationer från vänner och andra konsumenter på internet (Se t ex Nielsen Buzzmetrics 2007). Kommunikationen i sociala medier är i hög grad baserad på olika människors egna upplevelser och att i stort sett alla kan bidra till den. Det stora antalet intressen, röster och budskap skapar ett innehåll med bredd, djup, oberoende och öppenhet.

De sociala mediernas tekniska egenskaper gör kommunikationen direkt och innehållet tillgängligt över tid. Budskap kan färdas snabbt och med stor spridning.

Den allt större användningen av sociala medier får betydelse för organisationer som Försvarsmakten. Sociala medier är en arena för opinion. I dem samvistas mer eller mindre dominerande uppfattningar om allt – inkluderat Försvarsmaktens verksamhetsområden. Samtalet i sociala medier spelar en viktig roll för samhällets bild av Försvarsmakten.

Försvarsmakten är brett representerad och omdiskuterad i sociala medier som online-spel, communities, forum och bloggar. De som har ett intresse för Försvarsmakten eller berörs av Försvarsmaktens verksamhet, däribland Försvarsmaktens medarbetare, kan antas använda sociala medier för att bidra till samhällets bild av vad Försvarsmakten gör och med vilken framgång myndigheten verkar.

Annonser
Publicerat i Remiss | Märkt , , , , , | 2 kommentarer

Direktiv om Försvarsmaktens hantering av sociala medier (del 2/3)

Svar före: 17 februari 2011
(Kan ej kommenteras)

Försvarsmaktens formella användning av sociala medier

Försvarsmaktens användning av sociala medier sker som ett led i att uppnå de strategiska förändringsmålen enligt Strategiskt styrdokument för Försvarsmakten (HKV 2009-12-17 100:68065).

Försvarsmaktens användning av sociala medier kan delas upp i tre huvudområden:

 1. Försvarsmakten har en formell närvaro i offentliga sociala medier, till exempel Facebook och YouTube. Syftet med närvaron är att öka kunskapen i samhället om Försvarsmakten och skapa förutsättningar för en öppen diskussion om Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet.
 2. Försvarsmakten bevakar kommunikationen i offentliga sociala medier som en del i sin totala omvärldsbevakning, bland annat för att kunna utvärdera egen verksamhet.
 3. Försvarsmakten använder egna och offentliga sociala medier som verktyg för att effektivisera sin verksamhetsledning och verksamhetsutövning. Detta kan till exempel innebära att Försvarsmakten använder sociala medier som stöd för distansutbildning, i sin interna IT-miljö eller liknande.

Planerade aktiviteter i och i relation till offentliga sociala medier

 • Försvarsmakten utvecklar sociala plattformar och nätverk för sina målgrupper och attraherar dem att verka där, genom olika aktiviteter och genom ett eget, aktivt deltagande.
 • Försvarsmakten modererar innehållet i de offentliga sociala medier som myndigheten upprättat, eller som myndigheten upprättat en formell närvaro i, enligt detta direktiv. Detta inkluderar bland annat att svara på frågor ställda till myndigheten, publicera myndighetens fakta och ställningstaganden samt publicera rättelser av fakta.
 • Försvarsmakten utarbetar utbildningsunderlag som stöd för chefer och medarbetare i deras hantering av sociala medier. Underlaget medvetandegör möjligheter och risker med att publicera viss personlig och tjänsterelaterad information.
Publicerat i Remiss | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Direktiv om Försvarsmaktens hantering av sociala medier (del 3/3)

Svar före: 17 februari 2011
(Kan ej kommenteras)

Beslut

Utgångspunkt för Försvarsmaktens hantering av sociala medier

 • Tillgång till information och människors rätt att yttra sig är grundläggande rättigheter i den demokrati som Försvarsmakten har uppdraget att skydda.
 • Samtalet i sociala medier har stor betydelse för samhällets bild av Försvarsmakten och ökar kunskapen om Försvarsmaktens verksamhet.
 • Försvarsmakten verkar för att främja ett brett, djupt, öppet och oberoende samtal i sociala medier om sin verksamhet.
 • Försvarsmakten uppmuntrar sina medarbetare att använda sociala medier och delta i samtalet om myndighetens verksamhet.
 • Försvarsmaktens medarbetare ska genom tjänsten ges kunskap och förståelse för vad publicering av viss personlig och tjänsterelaterad information i sociala medier kan innebära för men eller skada för individer och för Försvarsmakten.

Bestämmelser för Försvarsmaktens medarbetare

 • Försvarsmakten tillåter sina medarbetare att använda sociala medier i tjänsten och under arbetstid, utom då användningen innebär hinder för medarbetaren att utföra sina arbetsuppgifter eller om den bryter mot myndighetens bestämmelser för internetanvändning på arbetsplatsen.
 • En enskild befattningshavare i Försvarsmakten äger inte rätten att yttra sig på myndighetens vägnar om denne inte har ett sådant uppdrag.
 • Försvarsmakten har skyddsvärd information som omfattas av sekretess. Sådan information får inte göras tillgänglig i offentliga sociala medier.

Roller och ansvar inom myndigheten

Informationstjänsten är samordnande för Försvarsmaktens formella närvaro i offentliga sociala medier. Försvarsmakten företräds i dessa sociala medier av Försvarsmaktens informationstjänst eller av informationstjänsten utpekade funktioner eller talespersoner.

Bestämmelser för Försvarsmaktens formella närvaro i offentliga sociala medier

Tydlig avsändare

Försvarsmakten gör det tydligt för allmänheten när det är myndigheten som upprättat eller ansvarar för ett socialt medium.

Det innehåll som Försvarsmakten publicerar i sociala medier markeras eller undertecknas på ett sådant sätt att det blir tydligt att det är myndigheten Försvarsmakten som är avsändare.

Tydliga bestämmelser för olika sociala medier

Försvarsmakten gör det tydligt för allmänheten vilka bestämmelser som gäller för deltagande och inlägg i de sociala medier där Försvarsmakten är ansvarig för innehållet.

Försvarsmakten raderar inget innehåll i de sociala medier som Försvarsmakten ansvarar för, annat än om kommentarer, bilder, profil eller annan aktivitet bryter mot svensk lag, anses stötande eller helt saknar relevans.

Frågor ställda till myndigheten

Försvarsmakten ska skyndsamt svara på frågor ställda till myndigheten i de sociala medier där Försvarsmakten upprättat en formell närvaro.

Försvarsmakten behöver inte bemöta yttranden eller svara på frågor ställda till myndigheten i övriga sociala medier.

Allmänna handlingar

Allt innehåll som Försvarsmakten publicerar i offentliga sociala medier blir vid publiceringstillfället allmänna handlingar och ska därför registreras (diarieföras) eller hållas ordnade av myndigheten på annat sätt.

I de sociala medier som Försvarsmakten har upprättat blir allt innehåll allmän handling, alltså även det som publiceras av andra än Försvarsmaktens representanter. Försvarsmakten upplyser allmänheten om detta där det är möjligt.

Personliga ärenden

Försvarsmakten får inte i sociala medier hantera ärenden som rör enskilda personer. Försvarsmakten hänvisar i en sådan situation direkt till personlig kontakt med handläggare inom myndigheten.

Debatt och kritik

Försvarsmakten deltar i debatt och bemöter kritik i sociala medier när myndigheten gör bedömningen att det gagnar myndighetens sak samt vid förekomst av felaktiga uppgifter eller ensidighet.

I de fall Försvarsmakten bemöter kritik, publicerar ett viktigt ställningstagande eller på annat sätt deltar i debatt sker det normalt på myndighetens webbplats forsvarsmakten.se med en hänvisning från det sociala mediet.

Moderering

Försvarsmakten ansvarar för att göra innehållet i egna sociala medier tillgängligt, genom att skapa struktur och ta bort innehåll som enligt Försvarsmaktens bedömning saknar tillräcklig relevans eller bryter mot någon lag eller bestämmelse.

Personuppgifter

Försvarsmakten följer personuppgiftslagen (1998:204) och Datainspektionens riktlinjer om personuppgifter i sociala medier. Detta innebär bland annat att Försvarsmakten ansvarar för personuppgifter som publiceras av Försvarsmakten i de sociala medier som Försvarsmakten har upprättat.

Publicerat i Remiss | Märkt , , , , , | 1 kommentar

Välkommen till FÖRSVARSMAKTEN ÖPPEN REMISS!

FÖRSVARSMAKTEN ÖPPEN REMISS är en plats där Försvarsmakten publicerar remisser av underlag som lämpar sig för ”öppen remiss”. Försvarsmakten välkomnar synpunkter och kommentarer från allmänheten på publicerade remisser. Du lämnar dina kommentarer i kommentarsfältet i anslutning till Försvarsmaktens inlägg. Alla kommentarer bedöms av handläggare inom Försvarsmakten och kan leda till att det slutgiltiga underlaget påverkas.

Myndigheter och organisationer i respektive sändlista lämnar remissvar på sedvanligt sätt.

Vi censurerar eller raderar inget av det som skrivs av dig eller någon annan, annat än om kommentarer, bilder eller annan aktivitet på sajten bryter mot svensk lag, anses stötande eller saknar relevans för sajtens ämne. Detta innebär även att inlägg ska hållas till sakfrågan och hålla en god ton.

Ansvarig för det innehåll som Försvarsmakten publicerar på sajten är Försvarsmaktens informationsdirektör Erik Lagersten. Du som lämnar kommentarer är själv ansvarig för dina inlägg.

Publicerat i Remiss | 4 kommentarer